DIAĽNICA D1 BEHAROVCE BRANISKO

STARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ KUNSTHALLE INTERFACE 2013 -"KOŠICE
EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY"

PALIVOVÉ HOSPODÁRSTVO BIOMASY KOTLA K4 MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ

PROJEKT REKONŠTRUKCIE A OBNOVY KAŠTIELA OBEC DIVÍN

Kto sme

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. je privátna projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, špecializovaná na baníctvo, inžinierske stavby, vodohospodárske stavby, špeciálne priemyselné stavby, tepelné zariadenia, výstavbu ciest a tunelov, ekologické, ako aj pozemné a komunálne projekty, v rámci inžinierskych činností je odborne spôsobilá vykonávať riadenie stavieb, supervízorské činnosti, technický dozor investora ( stavebno-technologický, geotechnický).

Poslaním spoločnosti je:

  • predstavovať hodnoty v podnikateľskom prostredí, platné aj v medzinárodnom meradle - vysoká kvalita ponú-kaných služieb, najmä spracovávaných projektových riešení, komplexnosť profesných dodávok, inžinierig starostlivosť o zákazníkov
  • pružne reagovať na potreby zákazníka a poskytovať svojim zákazníkom profesionálne riešenia, podporujúce ich obchodné aktivity a ekonomický prospech z realizovaných riešení
  • vytváranie podmienok pre odborný kontinuálny rast zamestnancov a tým aj spoločnosti,
  • zabezpečovanie dlhodobej prosperity spoločnosti.

Strategickým cieľom je od začiatku samostatného podnikania budovať vlastné know-how a vlastnými referenciami vybudovanými na domácom trhu rozšíriť pôsobenie spoločnosti v zahraničí , bez obmedzenia veľkosti technologických celkov, typu a druhu technologického zariadenia.

Základné hodnoty - spokojnosť a dôvera zákazníka

Dlhodobá úspešnosť firmy je založená na spokojnosti a z toho plynúcej vernosti zákazníkov. Cieľom spoloč-nosti je preto získať a udržať si zákazníka odbornosťou, disciplinovanosťou, ľudským prístupom a najmä poskytovaním kvalitných služieb a riešení, prípravou návrhov riešení nápomocných k uskutočňovaniu kľúčových rozhodnutí s vysokou pridanou hodnotou pre naplnenie ich cieľov so zameraním na zohľadnenie záujmov investorov, splnenie ich očakávaní a vybudovanie dôvery.

Spokojnosť našich zamestnancov
Zamestnanci predstavujú kľúčový vstupný faktor pre poskytovanie kvalitných služieb. Ich motivácia a lojalita je neoddeliteľnou súčasťou úspechu firmy, preto je zámerom spoločnosti vytvárať stimulujúce pracovné prostredie rozvíjajúce kreativitu našich zamestnancov a podporujúce ich osobnostný odborný rast.

Spoločenská zodpovednosť

Rovnako chceme prispieť k zvýšeniu kvality života v spoločnosti prostredníctvom prinášania moderných a pokrokových projektových riešení aj v oblasti technológií, vplyvov na životné prostredie – ochranu krajiny a prírody ako aj podporou škôl a vedeckých inštitútov, odovzdaných tomuto cieľu.

Čo robíme

inžinierske stavby, dopravné stavby

Naftársky a plynárenský priemysel

Energetika

Ekologizácia v energetike

EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Referencie